TOP

主辦單位                                

國立歷史博物館
華人歷史家協會
台灣玻璃團隊

協辦單位                                

台南市政府文化局
財團法人台北市賽珍珠基金會
聯合報系文化基金會
立法委員顏寬恒國會辦公室
國立屏東大學台美商務文化中心

                  贊助單位                  

財團法人台灣民主基金會、台藝玻企業有限公司、台明將企業股份有限公司、台灣玻璃館、立特克科技集團、紅藍彩藝印刷股份有限公司、躍昇文化事業有限公司、久大寰宇資訊股份有限公司、 ViewSonic 美商優派股份有限公司